Konkurs kompozytorski Wydarzenia, Zapowiedzi

III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Fide et Amore pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

logo_kompozytorski.jpg

logo_kompozytorski.jpg

Organizatorzy:

• Festiwal Twórczości Religijnej Fide et Amore w Żorach,

• Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej w Katowicach,

• Katedra Organów i Muzyki Kościelnej Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

• Klasy organów kościelnych Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia: im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach oraz im. Antoniego i Karola Szafranków w Rybniku.

 

            Założenia i cele konkursu:

• tworzenie nowego repertuaru organowego nawiązującego do tradycji gregoriańskiej,

• konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego twórców muzyki liturgicznej Kościoła Rzymskokatolickiego,

• wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między kompozytorami z Polski oraz innych krajów,

• możliwość prezentacji nowej twórczości w ramach festiwalu i jej promocja w kręgach muzyków kościelnych.

 

            Terminarz konkursu:

15 sierpnia 2017 – termin nadsyłania kompozycji konkursowych (decyduje data stempla pocztowego)

31 sierpnia 2017 – rozstrzygnięcie konkursu

październik 2017 – prawykonanie nagrodzonych utworów w ramach X. Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore

 

            Warunki uczestnictwa:

• przedmiotem konkursu jest liturgiczny repertuar związany z okresem wielkanocnym Kościoła Rzymskokatolickiego,

• w załączniku podano teksty (w języku łacińskim oraz przekład) przeznaczone do wykonania w liturgii mszalnej, odpowiednio: na wejście oraz na komunię,

• autor powinien zapoznać się z przepisami Kościoła związanymi z ww. śpiewami (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Rzym 2002, pkt. 39-41; 47-48; 86-87),

• osoba zgłaszająca się do konkursu opracowuje oba teksty w języku łacińskim (bez możliwości zmian w tekście antyfon), przy czym tekst psalmu można skrócić, wybierając stosowną ilość wersetów, nigdy jednak nie opuszczając doksologii,

• obsada utworów: - obligato: kantor, chór mieszany (SATB), zgromadzenie liturgiczne, organy, - ad libitum: wiolonczela, trąbka,obój,

• wydrukowane w dwóch egzemplarzach partytury (rękopis nie będzie uwzględniony w konkursie) oraz w wersji elektronicznej (graficznej) na wybranym przez siebie nośniku (np. CD, PenDrive USB) należy nadsyłać zgodnie z podanym terminarzem na adres:

 

Miejski Ośrodek Kultury ul. Dolne Przedmieście 1

44-240 ŻORY

(III Konkurs kompozytorski FeA 2017) POLSKA

 

• wydrukowane prace konkursowe należy oznaczyć godłem,

• w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić wydrukowane dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres kontaktowy, numer telefonu, e-mail),

• prace nie spełniające wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków nie będą oceniane,

• nadesłane materiały nie będą zwracane autorom,

• w konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci jak i studenci akademii muzycznych oraz inne osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką liturgiczną,

• kompozytor nagrodzonego utworu (dotyczy nagród pieniężnych jak i wyróżnień): - wyraża pisemną zgodę na nieodpłatne wykonanie i rejestrację utworów dla celów archiwalnych konkursu - wyraża zgodę na na ich nieodpłatną publikację w czasopismach: „Studia Hildegardiana Sariensia” - roczniku Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore oraz “Musica Ecclesiastica” – periodyku Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych,

• przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

            Jury:

Nadesłane do konkursu utwory oceniać będzie jury w składzie:

prof. Władysław Szymański (Akademia Muzyczna w Katowicach) - przewodniczący jury

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (Uniwersytet Opolski i Colegio Universitario de San Gerónimo w Hawanie na Kubie)

dr Henryk Jan Botor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Akademia Muzyczna w Krakowie)

dr hab. Jacek Glenc (Akademia Muzyczna w Katowicach)

         Nagrody:

* jury będzie oceniać nadesłane kompozycje biorąc pod uwagę ich artystyczną wartość oraz liturgiczną użyteczność,

• jury może przyznać trzy nagrody:

‣ miejsce I (4.200 PLZ / 1.000 euro)

‣ miejsce II (2.500 PLZ / 600 euro)

‣ miejsce III (1.700 PLZ/ 400 euro)

• wartość nagród w euro podana jest w przybliżeniu i zgodna będzie z aktualnym przelicznikiem,

• od nagrody zostaje potrącony 10% lub 20% podatek PIT, • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,

• werdykt jury jest osta

‣ miejsce I (2500 zł. / 600 euro)

‣ miejsce II (1500 zł./ 400 euro)

‣ miejsce III (1000 zł./ 250 euro)

• wartość nagród w euro podana jest w przybliżeniu i zgodna będzie z aktualnym przelicznikiem

• od nagrody zostaje potrącony 10% lub 20% podatek PIT

• jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,

• werdykt jury jest ostateczny.

WIĘCEJ TUTAJ

9
Maja

Autor wpisu

AKMS